Livscoaching
via telefon eller
personliga träffar

Föreläsningar inom
personlig utveckling

Kurser inom
personlig utveckling
hemsidabild Vill du öka din
medvetenhet
i livet?

Vill du få insikt
om hur du
kan förändra
din livssituation?


Hem 
  Om UppLevNu 
  Livscoaching 
  Föreläsningar 
  Kurser 
  Privatpersoner 
  Företag 
  Tänkvärt 

 Per Dahlman
Certifierad Livscoach
 
"Jag hjälper människor
mot ett bättre liv"ICF:S NORMER OCH RIKTLINJER

De 11 coach kompetenserna är:
Etik och professionalitet
Förtroende och närhet
Aktivt lyssnande
Direkt kommunikation
Utforma handlingar
Framsteg och ansvarstagande
Coachingöverenskommelse
Coachingnärvaro
Kraftfulla frågor
Skapa medvetenhet
Planera och sätta mål

ICF:s Coachingfilosofi
International Coach Federation förespråkar en form av coaching som låter kunden vara expert på hans/hennes liv och arbete och anser att varje kund är kreativ, har resurser och är hel som människa. Utifrån denna grundsyn är det coachens ansvar att:
- Upptäcka, klargöra och ställa sig bakom det kunden vill uppnå
- Uppmuntra kunden till självupptäckt
- Framkalla kundgenererade lösningar och strategier
- Hålla kunden ansvarig och redovisningsskyldig

ICF:s Definition av coaching
Professionell coaching är en pågående professionell relation som hjälper människor att generera extraordinära resultat i sina liv, karriärer, företag och organisationer. Via coachingprocessen fördjupar kunden sitt lärande, förbättrar sin prestation och ökar sin livskvalitet. Under varje möte är det kunden som väljer samtalsämnet, medan coachen lyssnar och bidrar med observationer och frågor. Detta interagerande skapar klarhet och får kunden att gå till handling. Coaching påskyndar kundens framsteg genom att tillföra ett tydligare fokus och medvetenhet om valmöjligheter. Coaching koncentrerar sig på var kunden befinner sig och vad han/hon är villig att göra för att ta sig dit han/hon vill vara i framtiden. ICF:s medlemscoacher och ICF:s certifierade coacher anser att resultat är en fråga om kundens avsikter, val och handlingar, vilka stöttas av coachens ansträngningar och tillämpning av coachingprocessen.

ICF:s normer för etiskt uppförande
Professionellt uppförande i stora drag, professionellt uppförande med kunder, konfidentialitet och intressekonflikter:

1. Jag kommer att uppföra mig på ett sätt som skapar en positiv bild av coaching om yrke. Vidare kommer jag att avstå från uppförande eller uttalanden som kan skapa ett negativt intryck hos allmänheten och deras förståelse eller acceptans för coaching som yrke.
2. Jag kommer inte medvetet att göra några offentliga uttalanden som är osanna eller missvisande eller göra några falska påståenden i någon skrivelse som relaterar till coaching som yrke.
3. Jag kommer att respektera olika förhållningssätt i coaching. J ag kommer att respektera andras ansträngningar och bidrag och inte ange dem som mina egna.
4. Jag kommer att vara medveten om frågeställningar som skulle kunna leda till att min påverkan misstolkas. Detta gör jag genom att iaktta coachingens effekter och det sätt som coaching kan påverka andra människors liv.
5. Jag kommer alltid att sträva efter att uppmärksamma personliga frågeställningar som skulle kunna försvaga, vara oförenliga med eller störa min coaching eller mina professionella relationer. När fakta eller omständigheter föreligger, kommer jag omgående att skaffa professionell handledning och besluta om vilken åtgärd som ska vi ska vidtas, likaså om det är passande att skjuta upp eller avbryta min(a) coachingrelation(er).
6. Som tränare eller handledare av befintliga eller potentialla coacher, kommer jag i alla tränings- och handledarsituationer att uppföra mig i enlighet med ICF:s etiska riktlinjer.
7. Jag kommer att bedriva och redogöra för forskning på ett kompetent och hederligt sätt och enligt gällande vetenskapliga normer. Min forskning kommer att genomföras med nödvändiga godkännanden eller medgivanden från de inblandade och med ett förhållningssätt som på ett rimligt sätt skyddar de inblandade från eventuell skada. All forskning kommer att genomföras på ett sätt som överensstämmer med lagarna i det land som forskningen bedrivs i.
8. Jag kommer att noggrant skapa, underhålla, arkivera och förstöra handlingar över utförda arbeten som är kopplade till coaching på ett sätt som verkar för konfidentialitet och överensstämmer med tillämpbara lagar.
9. Jag kommer endast att använda ICF-medlemmars kontaktinformation (e-mejladresser, telefonnummer etc.) på ett sätt och i den utsträckning som ICF godkänner.
10. Jag kommer att ta ansvar för att sätta tydliga, passande och kulturellt lämpliga gränser som reglerar den fysiska beröring som jag kan komma att ha med mina kunder.
11. Jag kommer inte att bli sexuellt involverad med någon av mina kunder.
12. Jag kommer att skapa tydliga överenskommelser med mina kunder och kommer att respektera alla överenskommelser som har träffats i professionella coachingsammanhang.
13. Jag kommer att säkerställa, före eller under det första coachingmötet, att min kund förstår innebörden av coaching, gränser för konfidentialitet, ekonomiska avtal och andra delar i coachingöverenskommelsen.
14. Jag kommer att återge mina kvalifikationer, min expertis och min erfarenhet som coach på ett korrekt sätt.
15. Jag kommer inte avsiktligen att lämna missvisande eller oriktig information om vad min kund kan förvänta sig från coachingprocessen eller av mig som coach.
16. Jag kommer inte att ge mina kunder eller potentialla kunder information eller råd som jag vet eller kan anta är missvisande.
17. Jag kommer inte avsiktligt att utnyttja någonting i coach-kundrelationen till min personliga, professionella eller ekonomiska fördel eller nytta.
18. Jag kommer att respektera kundens rätt att avbryta coachingen när som helst under processen. Jag kommer att vara vaksam på indikationer som visar att kunden inte längre har nytta av vår coachingrelation.
19. Om jag anser att kunden skulle ha större nytta av en annan coach, eller av en annan resurs, kommer jag att uppmuntra kunden till en förändring.
20. Jag kommer att föreslå att mina kunder söker annan professionell hjälp när det visar sig passande eller nödvändigt.
21. Jag kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att kontakta lämpliga myndigheter, i den händelse att en kund uppenbarar en avsikt att skada sig själv eller någon annan.
22. Jag kommer att respektera konfidentialiteten förande min kund, om inte annat överenskommes med min kund eller lagen så kräver.
23. Jag kommer att skaffa medgivande från mina kunder innan jag nämner dem eller ger information som kan identifiera dem som mina kunder eller referenter.
24. Jag kommer att skaffa medgivande från den jag coachar innan jag offentliggör information till tredje part som vill ersätta mig för den informationen.
25. Jag kommer att försöka undvika konflikter mellan mina intressen och mina kunders intressen.
26. Närhelst en eventuell intressekonflikt uppstår eller kan uppstå, kommer jag att vara öppen och berätta om den och till fullo diskutera med min kund hur den kan hanteras på ett sätt som bäst tjänar min kund.
27. Jag kommer att berätta för mina kunder om all förväntad ersättning från tredje part som jag eventuellt kan få för att jag hänvisar kunden till den tredje parten.
28. Jag kommer enbart att byta tjänster eller varor när det inte skadar coachingrelationen.

ICF:S etiska förbindelse
Som professionell coach, erkänner och accepterar jag mina etiska skyldigheter gentemot coachingkunder, kollegor och allmänheten. Jag förbinder mig att följa ICF:s etiska riktlinjer, att behandla människor med värdighet och som självständiga jämlikar och att anpassa dessa normer på dem jag coachar. Om jag bryter den etiska förbindelsen, eller någon annan del av de etiska riktlinjerna, godtar jag att ICF efter eget gottfinnande håller mig ansvarig för detta. Vidare accepterar jag att mitt ansvar gentemot ICF för eventuella löftesbrott kan komma att innebära förlust av mitt medlemskap och/eller min certifiering hos ICF.Kontakt och bokning

E-post:
perdahlman@upplevnu.se

Tel. 070 - 668 27 41Hitta din glädje, hitta din inspiration, hitta din egen väg i livet.